Serwis archiwalny Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdańsku
(pełnił rolę oficjalnego serwisu szkoły do dnia 31 sierpnia 2019 r.) 

Bezpłatne podręczniki - procedury

PROCEDURA

 EWIDENCJONOWANIA I UDOSTĘPNIANIA PODRĘCZNIKÓW,

 MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

 ZAKUPIONYCH ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ

 OBOWIĄZUJĄCA W GIMNAZJUM NR 6

 oraz

 SZKOLE PODSTAWOWEJ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 94 W GDAŃSKU

 

Podstawa prawna:

 

 • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

 

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

 

 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach

 

 

 1. Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe zakupione ze środków dotacji celowej dyrektor szkoły przekazuje do biblioteki szkolnej.

 

 1. Podręczniki i materiały edukacyjne są ewidencjonowane w zasobach bibliotecznych zgodnie z obowiązującymi zasadami.

 

 1. Materiały ćwiczeniowe nie podlegają ewidencji bibliotecznej, są przekazywane uczniom bez obowiązku zwrotu.

 

 1. Biblioteka nieodpłatnie:

 

a) wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne mające postać papierową zgodnie z zasadami obowiązującymi w szkole;

 

b) zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych mających postać elektroniczną;

 

c) przekazuje uczniom bez obowiązku zwrotu do biblioteki materiały ćwiczeniowe.

 

 1. Za organizację wypożyczeń i zwrotów podręczników odpowiedzialny jest bibliotekarz i nauczyciele uczący poszczególnych przedmiotów w danej klasie lub grupie.

 

 1. Dołączone do podręczników lub materiałów edukacyjnych płyty CD stanowią ich integralną część i należy je zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym.

 

 1. Uczniowie potwierdzają podpisem wypożyczenie podręczników oraz odbiór materiałów ćwiczeniowych.

 

Rodzice potwierdzają podpisem odbiór materiałów ćwiczeniowych. Podpisane zobowiązania wychowawcy klas przekazują do biblioteki szkolnej.

 

 1. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania REGULAMINU UDOSTĘPNIANIA PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH UCZNIOM GIMNAZJUM NR 6.

 

 1. W przypadku przejścia do innej szkoły w trakcie roku szkolnego:

 

 

a) uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników do biblioteki najpóźniej w ostatnim dniu nauki w szkole;

 

b) w przypadku ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych szkoła macierzysta przekazuje je szkole, w której uczeń kontynuuje naukę.

 

 1. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia (z winy ucznia) lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego w terminie wyznaczonym przez nauczyciela bibliotekarza rodzic ucznia zobowiązany jest do zwrotu kosztu jego zakupu poprzez wpłatę kwoty wynikającej z faktury na konto szkoły.

 

 1. Przez zniszczenie podręcznika lub materiału ćwiczeniowego rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek, zagubienie dołączonej płyty CD oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają ich wartość użytkową lub uniemożliwią pełne z nich korzystanie.

 

 1. Szkoła nie może żądać zwrotu kosztów za zwrócony zniszczony podręcznik po trzech latach jego użytkowania.

 

 1. Po okresie użytkowania wskazanym w Ustawie (3 lata) zniszczone i nieaktualne podręczniki podlegają zubytkowaniu ze stanu biblioteki zgodnie z obowiązującymi przepisami ewidencji zbiorów.

 

 1. Decyzje w kwestiach spornych podejmuje komisja w składzie: wychowawca ucznia, pedagog szkolny, opiekun samorządu szkolnego oraz nauczyciel bibliotekarz.

 

 1. Nauczyciele wychowawcy zobowiązani są do zapoznania uczniów i ich rodziców z niniejszą procedurą.
Free Joomla! templates by AgeThemes